• مدت زمان 10 week
 • درس 14
 • سطح مهارت مقدماتی
 • آزمون‌ها 0
 • حداقل امتیاز قبولی دوره 80
 • گواهینامه خیر
 • User Avatar

  گروه آموزشی شاتوت

 • دسته بندی:

  عمومی

900,000 ریال
 • 5 دانشجو
 • english

آموزش تخصصی-حرفه ای جامع اکسل

دوره جامع آموزش اکسل

فهرست مطالب آموزشی

اکسل مقدماتی

سرفصل های آموزش اکسل
o جلسه ۱
• مقدمه
• تفاوت این نسخه از اکسل با نسخه های قبلی
• اجرای نرم افزار Excel
• آشنایی با الگوهای از پیش تعریف شده
• آشنایی با محیط نرم افزار
• آشنایی با سلول ، ستون ، سطر ، کاربرگ ، کارپوشه
• آشنایی با سربرگ FILE
• ایجاد یک فایل جدید
• باز کردن یک کارپوشه Open
• ذخیره کردن یک فایل
• چاپ یک کاربرگ
• رمز گذاری یک فایل
• رمز گذاری یک کاربرگ
• حذف رمز کاربرگ یا کارپوشه
• مدیریت سلول ها
o نام گذاری سلول ها
o سلول فعال
o آشنایی با جعبه نام Name Box
o فعال کردن همزمان چند سلول
o وارد کردن اطلاعات به سلول ها
o نوار فرمول
o کپی محتوای سلول ها
o انتقال محتوای سلول ها
o حذف محتویات یک سلول
o اصلاح داده های درون یک سلول
o حذف یک ستون
o حذف یک سطر
o حذف یک سلول
o تغییر اندازه سلول ها
• مدیریت کاربرگ ها
o ایجاد کاربرگ جدید
o تغییر نام کاربرگ
o حذف کاربرگ
o انتخاب همزمان چند کاربرگ
o تغییر رنگ عنوان کاربرگ
o جابجایی کاربرگ ها
o جلسه ۲
• آشنایی با سربرگ HOME
o گروه ClipBoard
o گروه FONT
o گروه ALIGNMENT
o گروه NUMBER
o گروه STYLES
o گروه CELLS
o گروه EDITING
o جلسه ۳
• آشنایی با سربرگ INSERT
o گروه TABLES
o گروه ILLUSTRATIONS
o گروه CHARTS
o افزودن المان به عناصرنمودار
o قالب بندی المان های نمودار:
o تعویض جای سطر و ستون در نمودار
o تغییر محدوده انتخابی برای ایجاد نمودار
o ایجاد راهنما برای نمودار
• آشنایی با سربرگ PAGE LAYOUT
o گروه Themes
o گروه PAGE SETUP
o گروه Scale to fit
o گروه Sheet Options
o گروه Arrange
o جلسه ۴
• فرمول نویسی
o فرمول نویسی مطلق
o فرمول نویسی با آدرس های نسبی
o فرمول نویسی با آدرس های مطلق
o فرمول نویسی با آدرس های ترکیبی
o ارتباط بین سلولهای کاربرگهای مختلف
o فرمول نویسی کعبی
o آشنایی با سربرگ FORMULAS
o گروه FUNCTION LIBRARY
o تابع SUM
o تابع SUMIF
o تابع SUMIFS
o تابع COUNT
o تابع AVERAGE
o تابع MAX و MIN
o تابع IF
o جلسه ۵
• آشنایی با سربرگ DATA
o گروه CONNECTIONS
o گروه DATA TOOLS
o ابزار TEXT TO COLUMNS
o ابزار REMOVE DUPLICATES
o ابزار DATA VALIDATION
o آشنایی با سربرگ REVIEW
o گروه Proofing
o گروه Comments
o گروه
o جلسه ۶
• آشنایی با سربرگ VIEW
o گروه SHOW
o گروه ZOOM
o گروه WINDOW

 • اکسل پیشرفته (Advanced Excel):
  • قالب بندی پیشرفته
  • قالب بندی شرطی
  • توابع پرکاربرد
  • توابع مالی و بانکداری
  • آدرس دهی سه بعدی
  • ساخت نمودار
  • سناریو نویسی
  • ایجاد الگو
  • ماکرونویسی
  • ابزار Consolidate
  • ردیابی تغییرات
  • اضافه کردن یادداشت